CUPAK

Monday, May 29th

Last update08:33:40 AM GMT

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE MESTÁ , OBCE, ROZPOČTOVÉ A PRÍSP. ORGANIZÁCIE V ROKU 2012 - NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA , NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 19.3.2012
Číslo školenia :   201203
Lektor :                Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania :
Interhotel Družba, Ul. J.Hollého 1, Michalovce
Cieľová skupina : mestá, obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC

Časový harmonogram:

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                14:00 hod -


Náplň odborného programu :

- novela zákona o účtovníctve , novela postupov účtovania, 

- transféry podstata  a účtovanie                                                                        

- transféry z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva ,    

- prijaté transféry zo ŠR,z EÚ, od zriadzovateľa od ostatných subjektov verejnej správy a od subjektov, mimo verejnej správy  - napr. účtovanie eurofondov

- poskytnuté transféry rozpočtovým a príspevkovým organizáciam ,  ostatným subjektom verejnej  správy aj  subjektom mimo verejnej správy  

- účtovanie na príjmovom rozpočtovom účte ,výdavkovom rozpočtovom účte , na mimorozpočtovom účte a  na účte školskej jedálne

- podstata výsledku hospodárenia

- výročná správa IÚZ  a  KÚZ

- záverečný účet , prebytok,schodok,rezervný fond,

- osobitosti účtovania miest a obcí- združenie obcí s právnou subjektivitou a  združenie obcí bez právnej subjektivity

- osobitosti účtovania RO a PO - , nevyčerpané prostriedky zriadzovateľa, zverenie majetku do správy, školská jedáleň                                                                                                   

Odpovede na  otázky    účastníkov semináru.

                       

Účastnícky poplatok

                          30, –    účet 4296949001/5600   Prima banka

                          35, –    v hotovosti v deň konania odborného seminára

 

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezetácii, po predchádzajúcom telefonickom nahlásení.

Súčasťou účastníckeho poplatku je: organizačné zabezpečenie, pracovný manuál, káva, nealko, občerstvenie.  V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov  z vašej organizácie na účet 4296949001/5600, VS: 201203, KS 0308, špecifický symbol: Vaše IČO.

Anna Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551, nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára na www. cupak.sk, e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková, 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať

KAPACITA SÁLY JE LIMITOVANÁ

KAPACITA SÁLY JE OBSADENÁ - Prihlášky odoslané do  15.3. sú zaregistrované

Účastníci ktorí uhradili platbu za odborný seminár  do 16.3. sú zaregistrovaní.                                         

tel.  0911971175                                                                                                       
                                                                                               


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>