CUPAK

Tuesday, Jun 18th

Last update08:33:40 AM GMT

DPH a jej účtovanie

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 30.11.2012
Číslo školenia :    201205
Lektor :                Ing. Anna Jurišová  , Ing. Jana Turóciová

Miesto konania : Ekonomická Univerzita,  Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, MichalovceČasový harmonogram:

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                14:00 hod -


Náplň odborného programu :

1/ Základné zásady a metódy účtovania o dani z pridanej hodnoty

- deň uskutočnenia účtovného prípadu (§ 2 postupov účtovania),
- účtovanie pohľadávok a záväzkov vyjadrených v cudzej mene vo vzťahu k účtovaniu DPH,
- vedenie analytickej evidencie k účtu DPH, spôsoby používania analytických účtov k účtu 343
- Daň z pridanej hodnoty (§ 4 postupov účtovania),
- základné zásady účtovania DPH podľa § 52 a § 67 ods. 2 postupov účtovania
- účtovný doklad podľa § 10 zákona o účtovníctve, faktúra podľa zákona o DPH vrátane dokladu vyhotoveného ERP,
- účtovanie preddavkov evidovaných ERP, nadväznosť na vyhotovenie faktúry pri dodaní tovaru, na ktorý bol preddavok prijatý

2/ zmeny zákona o DPH od 1.10.2012  a od 1.1.2013 a  ich účtovné hľadisko

- žiadosť o registráciu a povinnosť zložiť zábezpeku na daň,  použitie zábezpeky, vrátenie zábezpeky - účtovanie
- určenie miesta dodania služieb - poskytnutie nájmu dopravných prostriedkov – zmena § 16 ods. 2 od 1.10.2012
- zabezpečenie dane pri dovoze tovaru podľa § 48 ods. 3 - účtovanie
- prenos povinnosti platiť daň na príjemcu tovaru, alebo služby – uplatnenie tzv. tuzemského sektorového "samozdanenia" (rozšírenie)
- zmeny vo vedení evidencie podľa § 70 zákona o DPH – ojazdené motorové vozidlá
- vyhotovovanie faktúr (aký doklad sa považuje za faktúru, osoby povinné vyhotoviť faktúru, lehota na vyhotovenie faktúry, obsah faktúry, súhrnná faktúra)

- doklady z ERP – vyhotovovanie podľa zákona o DPH a zákona o používaní ERP,

- ručenie za daň – účtovanie,  možné dôsledky
- určenie zdaňovacieho obdobia,  zmena zdaňovacieho obdobia

3/ riešenie aktuálnych otázok a ich účtovné hľadisko

- určenie miesta dodania služieb a osoby povinné platiť daň (vyhotovovanie faktúr, podávanie SV)
- vznik daňovej povinnosti - dodanie tovaru, dodanie služieb, prijatie platby, tzv. "prefakturácie", kedy daňová povinnosť prijatím platby nevzniká
- cestovné náhrady a odpočítanie dane
-  povinnosti platiteľa dane na konci kalendárneho roku (odpočítanie dane, koeficient, úprava odpčítanej dane)


                                           Účastnícky poplatok

32,- EUR - pri zaplatení bezhotovostne, (na ďalej uvedený účet) pred termínom konania, 
35,- EUR - pri platbe v hotovosti na mieste, v deň konania seminára,
30,- EUR/osoba - pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie,

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezencii, po predchádzajúcom tel. nahlásení .Súčasťou účastníckeho poplatku je  : organizačné zabezpečenie ,tlačený pracovný manuál ,káva, nealko, občerstvenie .

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov z Vašej organizácie na účet 4296949001/5600:, VS: 201205 , KS 0308, špecifický symbol: Vaše IČO.:

Anna Cupáková  , IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551 ,nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete, prostredníctvom formulára na www. cupak.sk , e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková , 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať tel.  0911 971175

                                                                                                       odoslať prihlášku elektronicky »

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>