CUPAK

Wednesday, Jun 19th

Last update08:33:40 AM GMT

DAŇ Z PRÍJMOV fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2012 a od 1.1.2013

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania :  29.1.2013
Číslo školenia :    201301
Lektor :               Ing. Valéria Jarinkovičová

Miesto konania :   Ekonomická Univerzita, Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce


Časový harmonogram :

prezentácia              8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                   14:00 hod -

 Náplň odborného programu :

1.         Zdaňovanie príjmov fyzických osôb  podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p., posledné novely zákona, zmeny a ich vplyv na zdaňovanie týchto príjmov (praktické príklady), nové tlačivá, iné aktuality (súvisiace zmeny aj v iných právnych normách, napr., stručne k zmenám aj v súvisiacich predpisoch - v Zákonníku práce, v zdravotnom a soc. poistení a pod.),)

2.         Zdaniteľné príjmy, príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené – zmeny, predmet dane, základ dane z príjmov zo závislej činnosti,

3.         Nezdaniteľné časti základu dane – nové  podmienky na uplatnenie  nezdaniteľnej časti základu dane na manželku daňovníka,

4.        Nová nezdaniteľná časť základu dane a jej uplatňovanie,

5. Sadzby dane po novom (vrátane osobitnej sadzby dane),  vyberanie preddavkov na daň, vyberanie dane zrážkou,

6.        Zamestnanecká prémia za rok 2012,

7.        Daňový bonus po novom (na ktoré príjmy sa prihliada), vyživované nezaopatrené dieťa – do akého veku,

8.        Príjmy členov volebných komisií, študentov, dôchodcov z daňového aspektu, ako aj z aspektu Zákonníka práce a poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie,

9.        Rôzne plnenia pre zamestnancov v peňažnej aj nepeňažnej forme,

príjmy za výkon funkcie, podiely na zisku  a pod.,

10.      Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2012 – kedy ho možno a kedy nemožno vykonať, postup, podávanie daňových priznaní, kedy je výhodné podať daňové priznanie aj bez vzniku tejto povinnosti,

11.      Povinnosti a zodpovednosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,

12.      Podávanie  prehľadov, hlásení za rok 2012,  vystavovanie potvrdení a pod.

13.      Aktuálne údaje (tabuľka) a aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, (ale prípadne aj z podnikania, z prenájmu, ostatných príjmov), zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu a pod.

                        

                                               Účastnícky poplatok

32,- EUR - pri zaplatení bezhotovostne, (na ďalej uvedený účet) pred termínom konania, 
35,- EUR - pri platbe v hotovosti na mieste, v deň konania seminára,
30,- EUR/osoba - pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie,

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezencii, po predchádzajúcom tel. nahlásení .Súčasťou účastníckeho poplatku je  : organizačné zabezpečenie ,tlačený pracovný manuál ,káva, nealko, občerstvenie .

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov z Vašej organizácie na účet 4296949001/5600:, VS: 201301 , KS 0308, špecifický symbol: Vaše IČO.:

Anna Cupáková  , IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551 ,nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete, prostredníctvom formulára na www. cupak.sk , e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková , 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať tel.  0911 971175

odoslať prihlášku elektronicky »


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>