CUPAK

Friday, Dec 01st

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom , VUC k 31.12.2016

E-mail Vytlačiť PDF

č. školenia 201603

dátum konania : 7.11.2016   so začiatkom o 9:00 hod

Miesto konania : Malá sála MSKS , námestie Osloboditeľov 25, Michalovce,

Lektor: Ing. Terézia Urbanová


Program:
  • Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
  • Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
  • Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh : kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov
  • Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
  • Osobitosti účtovania
  • Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12.
  • Diskusia


Účastnícky poplatok

30,- €, je možne uhradiť len prevodom na bežný účet, pred dátumom konania seminára

V cene seminára je zahrnuté organizačné zabezpečenie, pracovný  materiál, káva občerstvenie. V prípade Vášho záujmu Vás úctivo žiadame o poukázanie požadovanej sumy  x  počet účastníkov z Vašej organizácie na účet IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001,  VS 201603 ,KS 0308, špecifický symbol Vaše IČO, najneskôr do  4.11.2016

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do dvoch dní pred konaním seminára, vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení neskôr zaplatený poplatok nevraciame a pracovný materiál zašleme poštou.

Prihlásiť sa môžete emailom, alebo písomne.

Anna  Cupáková, 072 14 Pavlovce nad Uhom 551

IČO: 33885567, DIČ: 1023901417

nie je platcom DPH


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>