CUPAK

Tuesday, Apr 16th

Last update08:33:40 AM GMT

Zákon o DPH - zmeny od 1.1.2020, aktuálne otázky

E-mail Vytlačiť PDF

č. školenia 201904 

dátum konania 12.12.2019

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce,

Lektor: Ing. Anna Jurišová


Náplň odborného programu

1. Zmeny zákona o DPH od 1.1.2020

 • Zjednodušenie cezhraničného obchodovania v rámci režimu call-off stock - premiestnenie tovaru do skladu v inom ČŠ za účelom jeho neskoršieho predaja vopred známej zdaniteľnej osobe a s tým spojené  administratívne povinnosti (DP a SV)
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock
 • Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní  drobného hmotného majetku, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov
 • Reťazové obchody - zavedenie pravidla týkajúceho sa priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ
 • Zavedenie definície ubytovacích služieb, pre účely vylúčenia z oslobodenia od dane
 • Spresnenie hmotnoprávnych podmienok pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do   iného členského štátu EÚ
 • Oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy uskutočnené v colnom sklade a v osobitnom sklade
 • Oslobodenie od dane  v colnom sklade, osobitnom sklade a daňovom sklade u vybratých komodít
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu jeho hodnoty
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie – zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu
 • Zjednotenie spôsobu výpočtu dane pri zrušení registrácie platiteľa so spôsobom výpočtu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru (týka sa drobného hmotného majetku)
 • Rozšírenie okruhu tovarov so zníženou sadzbou dane 10% (noviny, časopisy a periodiká, potraviny)


2. Aktuálne otázky k uplatňovaniu zákona o DPH

 • Koncoročné povinnosti platiteľa DPH - postup pri odpočítaní dane na konci kalendárneho roku, ročné vysporiadanie odpočítanej dane - zmena vo výpočte koeficientu
 • Úprava odpočítanej dane - povinnosť robiť úpravu odpočítanej dane u hnuteľného majetku,  ktorý  platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako podnikanie
 • Tuzemský a cezhraničný prenos daňovej povinnosti


3. Diskusia

Účastnícky poplatok

37,- EUR, je možne uhradiť len prevodom na bežný účet, pred dátumom konania seminára

V cene seminára je zahrnuté organizačné zabezpečenie, pracovný  materiál, káva občerstvenie. V prípade Vášho záujmu Vás úctivo žiadame o poukázanie požadovanej sumy  x  počet účastníkov z Vašej organizácie na účet IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001,  VS 201904,KS 0308, špecifický symbol Vaše IČO, najneskôr do  11.12.2019

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do dvoch dní pred konaním seminára, vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení neskôr zaplatený poplatok nevraciame a pracovný materiál zašleme poštou.

Prihlásiť sa môžete emailom, alebo písomne, alebo sa môžete informovať na telf. čísle 0911 971 175

Anna  Cupáková, 072 14 Pavlovce nad Uhom 551

IČO: 33885567, DIČ: 1023901417

nie je platcom DPH

Poučenie :


Prihlásením na odborný seminár dáva objednávateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  súhlas s ich spracovaním výlučne pre dodávateľa ,  Anna Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417, so sídlom Mlynská  551/105 , 072 14 Pavlovce nad Uhom, za účelom zákonného spracovania údajov v zmysle obchodného vzťahu.


V zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa týmto dodávateľ (Anna Cupáková, IČO 33885567), zaväzuje  k mlčanlivosti o osobných údajoch fyzických osôb, ku ktorým môže mať prístup pri poskytovaní služieb pre odberateľa.

Povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde dodávateľ do styku u odberateľa počas poskytovania služieb, trvá aj po skončení poskytovania  služieb a po ukončení zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom.php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>