CUPAK

Tuesday, Apr 16th

Last update08:33:40 AM GMT

Daňové priznania právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, za rok 2008

E-mail Vytlačiť PDF

(obce, rozpočtové a príspevkové  organizácie, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, atď ... )

 Ukončené školenie

Dátum konania: 2.3.2009 školenie ukončené

Číslo školenia: 200903

Miesto konania:

Mestské kultúrne stredisko, Námestie osloboditeľov 25, Michalovce

Lektor:

Ing. Michňová - Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice

 

Program:
 8:30 hod - 9:00 hod – prezentácia
 9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie
14:00 hod – diskusia

 

Náplň odborného programu :
•    Príjmy ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené...
•    Výsledok hospodárenie upravený   na základ dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z.  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
•    Položky zvyšujúce a  znižujúce výsledok hospodárenia
•    Predmet dane  
•    Oslobodenie príjmov od dane ,Sadzba dane
•    Zisťovanie základu dane
•    Kurzové rozdiely
•    Daňové výdavky
•    Pohľadávky – vplyv na základ dane
•    Náhrady cestovných výdavkov v nadväznosti na zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných  náhradách
•    Nedaňové výdavky
•    Tvorba zákonných  rezerv a opravných  položiek
•    Odpisy hmotného a nehmotného majetku
•    Finančný prenájom  / lízing /  podľa zákona 595/2003 Z.z.
•    Umorovanie straty  - súbeh umorovania podľa zákona č. 366/1999 Z z.. a podľa zákona č. 595/2003 Z.z.,  ako odpočítateľná položka od základu dane
•    Zrážková daň alebo zabezpečenie dane  z platieb do zahraničia.
•    Platenie preddavkov  v zdaňovacom období  roku 2009  po  prepočte na EURO.

 


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>