CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2009

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania:  8.12.2009 (ukončené)
Číslo školenia: 200912

Miesto konania: Budova Zlatého býka (veľká sála), Námestie Osloboditeľov 10, Michalovce
Lektor: Ing. Jana Turóciová - metodik účtovníctva

Cieľová skupina :   pracovníci ekonomických oddelení podnikateľských  subjektov

Program školenia :

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 13:30 hod

diskusia                13:00 hod - 

 Náplň odborného programu :

 Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

 za rok 2009

Účastnícky poplatok:

28  -  -- pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania  (843,53 SKK)

30, -   – pri platbe v hotovosti v deň konania                        ( 903,78 SKK )

Pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie – možnosť zľavy

Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky príhlásenia ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 200912 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, rovnako i počet miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.   odoslať prihlášku elektronicky

 

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, obed

Tlačený manuál

Odborný program :          

1.       Povinnosti účtovnej jednotky vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z.z  o účtovníctve   

    v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania pre podnikateľov,  

    metódy a zásady, interné smernice.

       Novely zákona o účtovníctve  :

 -  Z.č. 465/2008 Z.z. – účinnosť 5. 12. 2008 a 1. 1.2009.

 -  Z.č. 567/2008. Z.z.– účinnosť 1. 1. 2009.

 -  Z.č. 61/2009 Z.z..– účinnosť 1. 3. 2009

2. Zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ :

- Opatrením  MF SR č.MF/23535/2008-74 účinnosť od 5.12.2008 a 1.1.2009.

    - Opatrením MF SR č. MF/24219/2008-74 -obsahová náplň ÚZ v PÚ – účinnosť

       1.12.2008 a 1.1.2009.

    -  Opatrením MF SR  č. MF/10531/2009-74 účinnosť od 20.3.2009 (PÚ)

        3.  Zabezpečenie verného a pravdivého obrazu účtovníctva k 31.12.2009

        - bilančná kontinuita - kontrola otvorenia účtovných kníh k 1.1.2009,

   - inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,

 - cestovné náhrady v zmysle zmeny zákona o cestovných náhradách,

- účtovanie úrokov z omeškania, vzhľadom na novelu Obchodného zákonníka.

          4.  Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov:

             - časové rozlíšenie,

        - tvorba rezerv,

        - reálne ocenenie vybraných druhov majetku a záväzkov,

        - kurzové rozdiely realizované a nerealizované,

   - opravné položky,

   - daň z príjmov splatná a  odložená

    5. Upravujúce závierkové  účtovné prípady.

        - informácie, týkajúce sa  stavu ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ a ktoré

          účtovná jednotka získala do dňa zostavenia ÚZ,

        - uzatvorenie účtovných kníh.

    6. Vplyv niektorých závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov na

                základ dane z príjmov PO 

   7.  Euro mena v účtovníctve podnikateľov

     -  pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania  peňažných súm vykazovaných

      za predchádzajúce účtovné obdobie v Sk na menu euro  v účtovnej závierke 

      zostavenej v r. 2009.

  8.  Účtovná závierka

          - účtovné výkazy, vzory platné po 1.1.2009  poznámky k účtovnej závierke, obsah

            a jej  zostavenie,

- schvaľovanie účtovnej závierky, zverejňovanie údajov,

-  znovu otvorenie účtovných  kníh,

           

            


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>