CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovníctvo - rozpočtovníctvo obcí v roku 2010 a novela Postupov účtovania účinná od 1.1.2010

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 7.6.2010

číslo školenia : 201005

Miesto konania : Interhotel Družba, Ul.J.Hollého 1, Michalovce

Lektor :  Ing. Terézia Urbanová

Cieľová skupina : ekonómky a účtovníčky miest, obcí a VÚC, hlavní kontrolóri miest a obcí

Časový harmonogram :

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                14:00 hod - 

Náplň odborného programu

 1.      Prehľad vybraných právnych predpisov v roku 2010

 2.      Novela Postupov účtovania účinná od 1.1.2010 - uskutočnenie

          účtovného prípadu, realizovateľné cenné papiere, predčasné užívanie stavby

 3.      Záverečný účet obce - prebytok a schodok rozpočtového hospodárenia´

          rezervný fond,pravidla používania návratných zdrojov financovania,

          ozdravný režim , nútená správa,        

 4.      Osobitosti účtovania v obciach       

 6.      Informácia k odovzdávaniu výkazov za 1.a 2.štvrťrok 2010

 7.      Skúsenosti audítora z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009        

 8.      Diskusia

       Účastnícky poplatok :

  30,- eur - pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania             

  35, - eur – pri platbe v hotovosti v deň konania                           

Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky príhlásenia ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 201005 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Daňový doklad Vám bude odovzdaný pri prezentácií.

odoslať prihlášku elektronicky

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie,

tlačený manuál

 

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>