CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

ZÁKONÍK PRÁCE V ZNENÍ NOVIEL Z ROKU 2009 A ZMENY ÚČINNÉ OD ROKU 2010

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 18.5.2010

 číslo školenia : 201004

Miesto konania:  Ekonomická univerzita, Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2,  Michalovce                                   

Lektor : Mgr. Slávka Miháľová,  UPSVAR Michalovce

Cieľová skupina: pracovníci personálnych .ekonomických oddelení podnikateľských  subjektov, fyzických a právnických osôb, obcí ,rozpočtových a príspevkových organizácii

Program školenia :

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program     9:00 hod - 13:30 hod

diskusia                   13:30

Náplň odborného programu :


Pracovný pomer (pracovná zmluva a jej náležitosti, vymenovanie a odvolanie z funkcie,

                              význam skúšobnej doby)

Atypické  formy zamestnávania

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu, jeho opakované uzatváranie

Pracovný pomer na kratší pracovný čas, rovnosť zaobchádzania

Pracovný pomer so zamestnancami domáckej práce a telepráca

Pracovnoprávny vzťah na základe dohody o vykonaní práce,

Pracovnoprávny vzťah na základe dohody o brigádnickej práci študentov

Pracovnoprávny vzťah na základe dohody o pracovnej činnosti

Agentúrne zamestnávanie ,zmena pracovného  pomeru

Skončenie pracovného pomeru , dohoda, výpoveď, okamžité skončenie, odchodné odstupné,

ochrana pred prepustením , hromadné prepúšťanie účasť zamestnancov pri skončení prac pomeru,

odstupné odchodné,

Účastnícky poplatok:

26, -  -- pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania

28, -   – pri platbe v hotovosti v deň konania                       

Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky príhlásenia  ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 201004 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, rovnako i počet miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.    odoslať prihlášku elektronicky

 

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie,


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>