CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciach k 31.12.2010

E-mail Vytlačiť PDF

Rozpočtové pravidlá v roku 2011 - Informácia k inventarizácii k 31.12.2010

Dátum konania : 22.11.2010

Číslo školenia : 201007

Lektor :  Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

                           veľká sála

Cieľová skupina : ekonómky a účtovníčky miest, obcí a VÚC, ekonómky rozpočtových

                                 a príspevkových  organizácii,hlavní kontrolóri miest a obcí

Časový harmonogram :

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                14:00 hod -


     Program:
   1.    Účtovná závierka a súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
   2.    Kontrola bilančnej kontinuity

   3.   Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú  zostatok
   4.    Doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia
   5.    Zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie opravných položiek, zaúčtovanie rezerv, zaúčtovanie časového  rozlíšenia   nákladov a výnosov .....
   6.    Účtovanie kurzových rozdielov
   7.    Zisťovanie výsledku hospodárenia
   8.    Uzavretie účtov hlavnej knihy a ukončenie účtovnej závierky
   9.    Osobitosti účtovania
 10.    Rozpočtové pravidlá a jej najdôležitejšie ustanovenia.
 11.    Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 – 04.
 12.    Prebytok, rezervný fond, nevyčerpané prostriedky r.2010
 13.    Informácia o inventarizácii k 31.12.2010 a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
 


Účastnícky poplatok :

  30,- eur - pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania             

  35, - eur – pri platbe v hotovosti v deň konania                           

V prípade záujmu o absolvovanie školenia, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4296949001/5600

VS: 201007 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.


Daňový doklad Vám bude odovzdaný pri prezentácií.

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie,

tlačený manuál

odoslať prihlášku elektronicky »

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>