CUPAK

Monday, May 29th

Last update08:33:40 AM GMT

ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSôB ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI NA KONCI ROKA 2011 a od 1.1.2012

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 1.2.2012
Číslo školenia :    201201
Lektor :                Ing. Valéria Jarinkovičová

Miesto konania : Ekonomická Univerzita,  Podnikovohospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

Časový harmonogram :

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                14:00 hod -


Náplň odborného programu :

  • Právna úprava - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“) Posledné novely ZDP z roku 2011 a ich vplyv na zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
  • Prehľady a hlásenia po novom, zmena miestnej príslušnosti  a ďalšie zmeny (aj vyvolané zmeny v súvislosti s novým daňovým poriadkom)
  • Príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené, zdaniteľné príjmy, (čiastkový) základ dane z príjmov zo závislej činnosti – zmeny od 1. 1. 2011 a od 1. 1. 2012
  • Zdaniteľná mzda, vyberanie preddavkov na daň,  špecifiká pri zdaňovaní príjmov dôchodcov a študentov Rôzne zamestnanecké benefity a ich posudzovanie
  • Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2011 a zmeny od 1. 1. 2012 Daňový bonus v r. 2010 - 2012, nezaopatrenosť dieťaťa  Zamestnanecká prémia za rok 2011
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2011 – kedy ho možno a kedy nemožno vykonať, postup; kedy sa  podáva daňové priznanie – zásadné zmeny pri podávaní daňových priznaní
  •  Povinnosti zamestnávateľa, (vedenie mzdových listov, vydávanie potvrdení, predkladanie prehľadov a hlásení ...), zodpovednosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane
  •  Aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu
  •  Diskusia – otázky sa môžu týkať aj zdaňovania iných druhov príjmov -  z prenájmu a pod.

Účastnícky poplatok

                                                30, –    účet 4296949001/5600   Dexia banka

 

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezencii, po predchádzajúcom tel. nahlásení .

Súčasťou účastníckeho poplatku  je  : organizačné zabezpečenie , pracovný manuál ,káva, nealko, občerstvenie .  V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov  z vašej organizácie na účet 4296949001/5600:, VS: 201201 , KS 0308, špecifický symbol: Vaše DIČ.:

Anna Cupáková , IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551 ,nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete, prostredníctvom formulára na www. cupak.sk , e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková , 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať

tel.  0911971175                                                                                                       

odoslať prihlášku elektronicky »php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>